Log on

Jyllands-Posten Mit JP

Abonnementsvilkår | Jyllands-Posten pr. 08.05.2018Abonnementsindhold

Jyllands-Posten og Finans kan foretage ændringer i abonnementsindholdet samt leveringsformen af Jyllands-Posten. Se det aktuelle abonnementsindhold på mit.jp.dk eller kontakt vores kunde-center. Ændringer vil blive varslet jf. lovgivning på området. Afvigelser til nærværende vilkår vil være beskrevet i ordrebekræftelsen eller samarbejdsaftale.Personlig side

Med et abonnement på Finans med levering af Jyllands-Posten skal du oprette en bruger på mit.jp.dk. Dine login-oplysninger er personlige og må ikke benyttes af andre. Jyllands-Posten og Finans forbeholder sig retten til at spærre adgangen, opsige abonnementet med øjeblikkelig virk-ning og kræve erstatning for ethvert tab, der er opstået som følge af misligholdelse af aftalen. Der ydes ikke kompensation for en eventuelt betalt restperiode.Pris

Abonnementet kan være solgt ifm. en kampagne, og vil efter kampagneperiodens udløb følge den gældende prisliste eller aftale. Jyllands-Posten forbeholder sig retten til at justere priser og geby-rer. Dette kan bl.a. ske som følge af inflation, ændringer i priser hos vores underleverandører, ændringer i lønniveauet og/eller ændringer i vore produkter. Prisændringer varsles jf. lovgivning på området.Betaling

Du betaler forud for abonnementet efter valgte betalingstermin. Abonnementet kan med fordel betales automatisk via betalingskort. Kvitteringen sendes desuden til den angivne e-mailadresse. Betaling med kort foregår i samarbejde med PayEx og MobilePay. Kortinformationer sendes på en sikker måde vha. SSL-kryptering (Secure Socket Layer). Betales der med kort, giver du samtidig tilladelse til, at betaling for nye perioder trækkes automatisk fra den konto, du har oplyst.
Ønsker du at betale via girokort, opkræves et girogebyr pr. udsendte regning. Ønsker du at betale via betalingsservice, opkræves et gebyr pr. transaktion. Overholdes sidste rettidige betalingsdag ikke, udsendes rykker, og der pålægges et rykkergebyr på 100 kr. Ved fortsat manglende betaling, vil sagen blive overdraget til retslig inkasso.Fortrydelsesret

Ved køb af abonnement er der 14 dages fortrydelsesret. Vil du gøre brug af fortrydelsesretten, skal du give Jyllands-Posten eller Finans meddelelse herom senest 14 dage efter det seneste af følgen-de tidspunkter: første dag med digital adgang eller dagen for modtagelse af ordrebekræftelsen. Hvis fortrydelsesretten gøres gældende, vil der blive opkrævet betaling for allerede leverede pro-dukter frem til tidspunktet for fortrydelse. Fortrydelsesretten gøres gældende ved at rette hen-vendelse til vores kundecenter. Underrettes der pr. brev eller mail, er det tilstrækkeligt, at dette er sendt inden fristens udløb. Ved fortrydelse kan du bruge standardfortrydelsesformularen på mit.jp.dk.Opsigelse

Abonnementet er fortløbende, indtil det opsiges. Abonnementet opsiges ved telefonisk kontakt til vores kundecenter, pr. e-mail eller pr. brev, att: Kundecenter. Abonnementet kan opsiges med løbende måned plus en måneds varsel. Aftaleperioden løber fra første dag med digital adgang, og sættes abonnementet i bero, medtages denne periode ikke i beregning af aftaleperioden. Et abonnement fortsætter aktivt med levering af produkt i opsigelsesperioden. Udbetaling af et eventuelt tilgodehavende sker via bankoverførsel. Ved et eventuelt skyldigt beløb fremsendes en opkrævning derpå.Reklamation og godtgørelse

Ved reklamation kontaktes vores kundecenter inden for rimelig tid efter, at den pågældende fejl eller mangel er opdaget. Ved udebleven papiravis godtgøres et beløb svarende til den gennem-snitlige stykpris pr. avis. Er feriestop inkluderet i abonnementet, godskrives abonnementet pro-duktions- og distributionsomkostninger ved afmelding af papiravisen i ferien. Manglende digital adgang samt udeblevne enkeltsektioner og forsinket avis godtgøres ikke.Force majeure

Jyllands-Posten og Finans er ikke erstatningsansvarlig overfor dig og godtgør ikke manglende leve-ring af produkt, såfremt den manglende levering skyldes force majeure. Dette kan være, men er ikke begrænset til, krig, brand eller vejrlig og naturkatastrofer.Ansvarsbegrænsning

Jyllands-Posten og Finans er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor dig for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anven-delse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Jyllands-Posten er blevet informeret om sådanne kravs mulighed. For digitalt indhold giver Jyllands-Posten ingen garanti med hensyn til funktion og tilgængelighed.Persondata

Abonnementsoplysninger om tidligere og nuværende abonnenter opbevares og behandles fortro-ligt til evt. senere brug i overensstemmelse med lovgivningen. Oplysningerne bruges først og fremmest i forbindelse med levering af produkter, men kan også bruges internt med henblik på forbedring af vores produkter. Oplysningerne slettes, hvis det ønskes.Ophavsret

Ethvert indhold i de leverede produkter under nærværende abonnementsvilkår er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres eller videregives. Digitalt indhold stilles til rådighed for vis-ning/læsning for dig, og må printes til personligt forbrug. Anden anvendelse af indhold i abonne-mentet kræver en skriftlig tilladelse fra Jyllands-Posten.dkKontaktoplysninger

Jyllands-Posten

Grøndalsvej 3

8260 Viby J

Tlf.: 87 38 38 38

Kundecenter tlf.: 87 38 37 37

Hjemmeside: mit.jp.dk/kundecenter